હેડબેનર

પ્રમાણપત્ર

હેલો, અમારા ઉત્પાદનોની સલાહ લેવા આવો!

ફૂડ કોન્ટેક્ટ એપ્લિકેશન માટેનું પ્રમાણપત્ર અને યુરોપિયન સંસદના નિયમન (EC) નંબર 1935/2004 અને 27 ઓક્ટોબર 2004ની કાઉન્સિલનું પાલન કરે છે.